Her kan du trene til mikrofly-teoriprøven.

Velg fag:
Noe vi har glemt?
Siste bidrag var til Fag 10, signert V.Sijpkens 2018-12-10.
Send oss kommentarer/feilrapporter!
(versjon 10. april 2020:
rettet en feil i opptellingen av riktige svar)

Fag 1: Lover og bestemmelser
Merk av det mest riktige svaret på hvert spørsmål, og trykk deretter på

Spørsmål 1: Når kan du som fartøysjef avvike fra BSL F? (RN 2005-04-29)
a: Aldri.
b: Avvik kan foretas av sikkerhetsmessige grunner.
c: Utenom lufttrafikktjenestens åpningstid.
d: Bare under Special VFR.

Spørsmål 2: Hvilke krav stilles til flyging over skyer med mikrofly? (RN 2005-04-29)
a: Ingen særskilte krav.
b: 20% siktbarhet til bakken.
c: 20% siktbarhet til bakken underveis, og 80% ved destinasjonen.
d: Det er forbudt.

Spørsmål 3: Hva er TMA? (TS 2011-08-10)
a: Et relativt større område (kontrollert luftrom) der luftleder går sammen i nærheten av en eller flere landingsplasser
b: Et kontrollert luftrom mellom 2 innflygingssoner, som har en bredde på 10 NM om minimumshøyde på 2000 fot over terrenget
c: Et ikke kontrollert luftrom
d: Et luftrom som befinner seg umidderbart rundt en landingsplass, og som strekker seg fra bakken og opp til innflygingssonen

Spørsmål 4: Hva avgjør når og hvor du skal bruke radio og hvem skal du kontakte. (VAG 2013-08-16)
a: Hvor høyt og langt du flyr og de som er i nærheten
b: Kontrollert luft rom og nærmeste kontrollenhet.
c: Det er klassifiseringen av luftrommet du befinner deg i eller går inn i og derav hvem du skal kontakte.
d: Du bestemmer selv som fartøysjef når og hvor du skal bruke radio.

Spørsmål 5: Du skal fly til en større flyplass i Norge og ønsker i den anledning en del informasjoner om den. Hvor finner du de offisielle opplysninger om flyplassen: (RN 2005-04-29)
a: I BSL D.
b: I AIP NORGE.
c: I AIC A.
d: I NOTAM.

Spørsmål 6: Ensfarget kors, fortrinnsvis gult, rødt eller hvitt, som er plassert i hver ende av en rullebane betyr: (TS 2011-08-09)
a: Landingsplassen anvendes av glidere og glideflyging pågår
b: Det kan landes fra begge ender av rullebanen
c: Korsene angir grensene for den ubrukbare delen av rullebanen
d: Rullebanen kan bare brukes av fly med totalvekt under 5700 kg

Spørsmål 7: Dersom en flyger etter en landing trenger øyeblikkelig hjelp, forsøker han å tilkjennegi dette med signalraketter. Hvilken farge skal disse ha? (TS 2011-08-10)
a: Grønne
b: Hvite
c: Gule
d: Røde

Spørsmål 8: Når skal det gjennomføres periodisk ettersyn av et mikrofly? (RN 2005-04-29)
a: Hver 50. flytime.
b: Hver 4. måned.
c: Før hver årlige besiktigelse.
d: Hver 50. flytime eller 4. måned, det som kommer først.

Spørsmål 9: BSL D fastsetter at minstekrav til drivstoff for VFR- flyging er tilstrekkelig beholdning om bord til bestemmelsesstedet pluss 45 minutter. For øvrig gjelder at: (TS 2011-08-10)
a: Reservebensinen må inkludere flyging i forbindelse med alternativ fremgangsmåte dersom flygingen på grunn av været ikkekan gjennomføres som planlagt
b: Det må tas hensyn til forsinkelser som kan oppstå under flyging og reservebensinen må være tilstrekkelig til at flygingen kan gjennomføres på en sikker måte
c: Det skal alltid fylles fulle tanker, såsant flyets maksimalvekt ikke overskrides
d: a og b ovenfor

Spørsmål 10: En DI (Daglig Inspeksjon) er gyldig (RN 2005-04-29)
a: samme dag.
b: i 24 timer.
c: for 10 flyginger.
d: i 48 timer hvis flyet står i varm hangar.